Board logo

标题: 书法练!练!练! [打印本页]

作者: 亮剑552415928    时间: 2017-9-13 18:54     标题: 书法练!练!练!

大地做纸,水做墨。菩练书法图个乐!
2G1D6733.JPG
2017-9-13 18:53


图片附件: 2G1D6733.JPG (2017-9-13 18:53, 115.27 KB) / 下载次数 0
http://bbs.hetuwang.com/attachment.php?aid=1465783&k=00ab2ddbc40b5db9f564fa5ed80de8a7&t=1505925466&sid=605tqZ


作者: 亮剑552415928    时间: 2017-9-13 18:55

2G1D6736.JPG
2017-9-13 18:55


图片附件: 2G1D6736.JPG (2017-9-13 18:55, 91.05 KB) / 下载次数 0
http://bbs.hetuwang.com/attachment.php?aid=1465784&k=2a524dcf013941475eb27200d8b70417&t=1505925466&sid=605tqZ


作者: 亮剑552415928    时间: 2017-9-13 18:55

2G1D6739.JPG
2017-9-13 18:55


图片附件: 2G1D6739.JPG (2017-9-13 18:55, 84.13 KB) / 下载次数 0
http://bbs.hetuwang.com/attachment.php?aid=1465785&k=7b8a148d8647891fabb314922b693a21&t=1505925466&sid=605tqZ


作者: 亮剑552415928    时间: 2017-9-13 18:56

2G1D6741.JPG
2017-9-13 18:55


图片附件: 2G1D6741.JPG (2017-9-13 18:55, 102.3 KB) / 下载次数 0
http://bbs.hetuwang.com/attachment.php?aid=1465786&k=d44641d0d0b9553b3baf8bdc85b5ef0f&t=1505925466&sid=605tqZ


作者: 亮剑552415928    时间: 2017-9-13 18:56

2G1D6742.JPG
2017-9-13 18:56


图片附件: 2G1D6742.JPG (2017-9-13 18:56, 103.56 KB) / 下载次数 0
http://bbs.hetuwang.com/attachment.php?aid=1465787&k=ea5189aafb025700743c0759270df906&t=1505925466&sid=605tqZ


作者: 亮剑552415928    时间: 2017-9-13 18:57

2G1D6743.JPG
2017-9-13 18:57


图片附件: 2G1D6743.JPG (2017-9-13 18:57, 97.27 KB) / 下载次数 0
http://bbs.hetuwang.com/attachment.php?aid=1465788&k=a49e9d068ffdb5270f16beb0d71cf470&t=1505925466&sid=605tqZ


作者: 亮剑552415928    时间: 2017-9-13 18:57

2G1D6744.JPG
2017-9-13 18:57


图片附件: 2G1D6744.JPG (2017-9-13 18:57, 80.41 KB) / 下载次数 0
http://bbs.hetuwang.com/attachment.php?aid=1465789&k=e9f09b1c92a8954bc4a433bb51fc8ad8&t=1505925466&sid=605tqZ


作者: 亮剑552415928    时间: 2017-9-13 18:58

2G1D6745.JPG
2017-9-13 18:57


图片附件: 2G1D6745.JPG (2017-9-13 18:57, 84.27 KB) / 下载次数 0
http://bbs.hetuwang.com/attachment.php?aid=1465790&k=c18d4ad9ef109bbd5ae92db7af47cd36&t=1505925466&sid=605tqZ


作者: 亮剑552415928    时间: 2017-9-13 18:58

本帖最后由 亮剑552415928 于 2017-9-13 18:59 编辑

2G1D6746.JPG
2017-9-13 18:59


图片附件: 2G1D6746.JPG (2017-9-13 18:59, 88.98 KB) / 下载次数 0
http://bbs.hetuwang.com/attachment.php?aid=1465792&k=641b127dfa4620c4aeaa4f3a932bbbaa&t=1505925466&sid=605tqZ


作者: 亮剑552415928    时间: 2017-9-13 19:00

2G1D6747.JPG
2017-9-13 19:00


图片附件: 2G1D6747.JPG (2017-9-13 19:00, 97.08 KB) / 下载次数 0
http://bbs.hetuwang.com/attachment.php?aid=1465793&k=6f8a26206ba2cbf3f5e98e4d94a0c49a&t=1505925466&sid=605tqZ


作者: 亮剑552415928    时间: 2017-9-13 19:01

2G1D6749.JPG
2017-9-13 19:01


图片附件: 2G1D6749.JPG (2017-9-13 19:01, 69.15 KB) / 下载次数 0
http://bbs.hetuwang.com/attachment.php?aid=1465794&k=11209c7fa4205b063f10c69d5a0fe705&t=1505925466&sid=605tqZ


作者: 亮剑552415928    时间: 2017-9-13 19:02

2G1D6750.JPG
2017-9-13 19:01


图片附件: 2G1D6750.JPG (2017-9-13 19:01, 75.57 KB) / 下载次数 0
http://bbs.hetuwang.com/attachment.php?aid=1465795&k=7817875c8933f92b3ff229c20ba4fee1&t=1505925466&sid=605tqZ


作者: 亮剑552415928    时间: 2017-9-13 19:03

2G1D6751.JPG
2017-9-13 19:02


图片附件: 2G1D6751.JPG (2017-9-13 19:02, 61.54 KB) / 下载次数 0
http://bbs.hetuwang.com/attachment.php?aid=1465796&k=1c275bd30bbd09e65cde3ccd2b048b75&t=1505925466&sid=605tqZ


作者: 亮剑552415928    时间: 2017-9-13 19:03

2G1D6755.JPG
2017-9-13 19:03


图片附件: 2G1D6755.JPG (2017-9-13 19:03, 84.06 KB) / 下载次数 0
http://bbs.hetuwang.com/attachment.php?aid=1465797&k=cfd19b210925f6964ae7b6e85f44b367&t=1505925466&sid=605tqZ


作者: 亮剑552415928    时间: 2017-9-13 19:05

2G1D6756.JPG
2017-9-13 19:04


图片附件: 2G1D6756.JPG (2017-9-13 19:04, 87.97 KB) / 下载次数 0
http://bbs.hetuwang.com/attachment.php?aid=1465798&k=c85c4e20fea8a810df17ce4d45f05c0a&t=1505925466&sid=605tqZ


作者: 亮剑552415928    时间: 2017-9-13 19:05

2G1D6758.JPG
2017-9-13 19:05


图片附件: 2G1D6758.JPG (2017-9-13 19:05, 99.4 KB) / 下载次数 0
http://bbs.hetuwang.com/attachment.php?aid=1465799&k=2ae49c3b5ff49435e3f8b1045f54f50c&t=1505925466&sid=605tqZ


作者: 亮剑552415928    时间: 2017-9-13 19:06

2G1D6759.JPG
2017-9-13 19:06


图片附件: 2G1D6759.JPG (2017-9-13 19:06, 100.86 KB) / 下载次数 0
http://bbs.hetuwang.com/attachment.php?aid=1465800&k=eb93ff198582c90e7c48be435926a6d8&t=1505925466&sid=605tqZ


作者: 亮剑552415928    时间: 2017-9-13 19:07

2G1D6762.JPG
2017-9-13 19:07


图片附件: 2G1D6762.JPG (2017-9-13 19:07, 97.26 KB) / 下载次数 0
http://bbs.hetuwang.com/attachment.php?aid=1465801&k=214162e983d3cd2d287c1a9fc25e2a58&t=1505925466&sid=605tqZ


作者: 亮剑552415928    时间: 2017-9-13 19:08

2G1D6763.JPG
2017-9-13 19:07


图片附件: 2G1D6763.JPG (2017-9-13 19:07, 87.25 KB) / 下载次数 0
http://bbs.hetuwang.com/attachment.php?aid=1465802&k=049a7073b6c7bea6a4073507872590f1&t=1505925466&sid=605tqZ


作者: 亮剑552415928    时间: 2017-9-13 19:08

2G1D6764.JPG
2017-9-13 19:08


图片附件: 2G1D6764.JPG (2017-9-13 19:08, 88.79 KB) / 下载次数 0
http://bbs.hetuwang.com/attachment.php?aid=1465803&k=97839b6eda46a48aa93470c024ccc0b6&t=1505925466&sid=605tqZ


作者: 亮剑552415928    时间: 2017-9-13 19:09

2G1D6765.JPG
2017-9-13 19:09


图片附件: 2G1D6765.JPG (2017-9-13 19:09, 89.32 KB) / 下载次数 0
http://bbs.hetuwang.com/attachment.php?aid=1465804&k=9fdcd548a4498b308fbef53a709317ee&t=1505925466&sid=605tqZ


作者: 亮剑552415928    时间: 2017-9-13 19:10

2G1D6766.JPG
2017-9-13 19:10


图片附件: 2G1D6766.JPG (2017-9-13 19:10, 86.7 KB) / 下载次数 0
http://bbs.hetuwang.com/attachment.php?aid=1465805&k=78b23990b0c6b017a5e814b6415519ce&t=1505925466&sid=605tqZ


作者: 亮剑552415928    时间: 2017-9-13 19:11

本帖最后由 亮剑552415928 于 2017-9-13 19:17 编辑

请老师们多加指导

图片附件: 2G1D6764.JPG (2017-9-13 19:11, 88.79 KB) / 下载次数 0
http://bbs.hetuwang.com/attachment.php?aid=1465806&k=485e172e3d13007d49c33d5381d3c1cb&t=1505925466&sid=605tqZ


作者: 光辉岁月A    时间: 2017-9-13 19:22

欣赏美拍。
作者: 远航的星    时间: 2017-9-13 19:51

潜心研习,运气笔端,修身健体!
作者: 蓝天白云Z    时间: 7 天前 06:57

欣赏美拍
作者: 闲庭信步    时间: 7 天前 10:41

回复 4# 亮剑552415928 拍得漂亮,点赞。
作者: 闲庭信步    时间: 7 天前 10:41

拍得漂亮,点赞。
作者: 秋风红叶    时间: 7 天前 18:59

每个公园都有这样写字的老师们,我曾三次到王城公园采访过一位女老师,她绘画、书法都很棒!
作者: 秋风红叶    时间: 7 天前 18:59

老师是位细心人,欣赏学习!
作者: 乐在其中981    时间: 6 天前 22:12

拍的漂亮,欣赏学习点赞!
欢迎光临 河图论坛 (http://bbs.hetuwang.com/) Powered by Discuz! 7.2